antiorganization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antiorganization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antiorganization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antiorganization.

Từ điển Anh Việt

  • antiorganization

    * danh từ

    sự chống tổ chức