antinomianism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antinomianism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antinomianism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antinomianism.

Từ điển Anh Việt

  • antinomianism

    * danh từ

    thuyết chống đạo lý

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • antinomianism

    the theological doctrine that by faith and God's grace a Christian is freed from all laws (including the moral standards of the culture)