antinationlist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antinationlist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antinationlist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antinationlist.

Từ điển Anh Việt

  • antinationlist

    * danh từ

    người theo chủ nghĩa phản dân tộc

    * tính từ

    phản dân tộc chủ nghĩa