antimutagenes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antimutagenes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antimutagenes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antimutagenes.

Từ điển Anh Việt

  • antimutagenes

    * danh từ

    chất kháng đột biến