antimonarchist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antimonarchist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antimonarchist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antimonarchist.

Từ điển Anh Việt

  • antimonarchist

    /'ænti'mɔnəkist/

    * danh từ

    người chống quân chủ