antimechanized nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antimechanized nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antimechanized giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antimechanized.

Từ điển Anh Việt

  • antimechanized

    /'ænti'mek/ (antimechanized) /'ænti'mekənaizd/

    * tính từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chống tăng

    antimech weapon: vũ khí chống tăng