antimaterialist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antimaterialist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antimaterialist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antimaterialist.

Từ điển Anh Việt

  • antimaterialist

    * danh từ

    người chống chủ nghĩa duy vật

    * tính từ

    phản duy vật, chống duy vật