antileprotic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antileprotic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antileprotic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antileprotic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antileprotic

    * kỹ thuật

    y học:

    trị phong, cùi