antiketogenic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antiketogenic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antiketogenic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antiketogenic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antiketogenic

    * kỹ thuật

    y học:

    chống sinh ketone