antihysteric nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antihysteric nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antihysteric giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antihysteric.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antihysteric

    * kỹ thuật

    y học:

    trị hysteria