antihumanism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antihumanism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antihumanism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antihumanism.

Từ điển Anh Việt

  • antihumanism

    * danh từ

    thuyết chống chủ nghĩa nhân văn