antigen-antibody reaction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antigen-antibody reaction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antigen-antibody reaction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antigen-antibody reaction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antigen-antibody reaction

    * kỹ thuật

    y học:

    phản ứng kháng nguyên - kháng thể