antiepileptics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antiepileptics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antiepileptics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antiepileptics.

Từ điển Anh Việt

  • antiepileptics

    * danh từ số nhiều

    thuốc chống động kinh