anticrisis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anticrisis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anticrisis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anticrisis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anticrisis

    * kỹ thuật

    y học:

    trị cơn