anticommute nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anticommute nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anticommute giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anticommute.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anticommute

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    phản giao hoán