anticommunism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anticommunism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anticommunism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anticommunism.

Từ điển Anh Việt

  • anticommunism

    * danh từ

    thuyết chống chủ nghĩa cộng sản