anticlericalism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anticlericalism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anticlericalism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anticlericalism.

Từ điển Anh Việt

  • anticlericalism

    /'ænti'klerikəlizm/

    * danh từ

    thuyết chống giáo hội