antichurch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antichurch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antichurch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antichurch.

Từ điển Anh Việt

  • antichurch

    * tính từ

    chống lại nhà thờ