antichristianism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antichristianism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antichristianism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antichristianism.

Từ điển Anh Việt

  • antichristianism

    /'ænti'kristjənizm/

    * danh từ

    thuyết chống đạo Cơ đốc