antichlor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antichlor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antichlor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antichlor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antichlor

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    antichlor