anticenter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anticenter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anticenter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anticenter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anticenter

    * kỹ thuật

    đối tâm

    hóa học & vật liệu:

    tâm đối (động đất)