antibrachium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antibrachium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antibrachium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antibrachium.

Từ điển Anh Việt

  • antibrachium

    * danh từ

    chi trước; tay