antiantitoxin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antiantitoxin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antiantitoxin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antiantitoxin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antiantitoxin

    * kỹ thuật

    y học:

    kháng kháng độc tố