anti-representation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anti-representation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anti-representation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anti-representation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anti-representation

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phép phản biểu diễn