anti-dive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anti-dive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anti-dive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anti-dive.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anti-dive

    * kỹ thuật

    ô tô:

    chống chúi đầu xe