anti-cooling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anti-cooling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anti-cooling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anti-cooling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anti-cooling

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    chống lạnh