anti-bourgeois nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anti-bourgeois nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anti-bourgeois giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anti-bourgeois.

Từ điển Anh Việt

  • anti-bourgeois

    * danh từ

    người chống tư sản