anthropophilous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anthropophilous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anthropophilous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anthropophilous.

Từ điển Anh Việt

  • anthropophilous

    * tính từ

    ưa người, gần người