anthropologist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anthropologist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anthropologist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anthropologist.

Từ điển Anh Việt

  • anthropologist

    /,ænθrə'pɔlədʤist/

    * danh từ

    nhà nhân loại học

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anthropologist

    a social scientist who specializes in anthropology