anthropocracy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anthropocracy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anthropocracy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anthropocracy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anthropocracy

    * kỹ thuật

    y học:

    hướng chủ động trong điều trị