anthropochorous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anthropochorous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anthropochorous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anthropochorous.

Từ điển Anh Việt

  • anthropochorous

    * tính từ

    phát tán do người