anthophagous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anthophagous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anthophagous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anthophagous.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anthophagous

    feeding on flowers

    some insects are anthophagous

    Synonyms: anthophilous

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).