antherozoid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antherozoid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antherozoid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antherozoid.

Từ điển Anh Việt

 • antherozoid

  * danh từ

  cũng antherozooid

  tinh trùng phấn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • antherozoid

  a motile male gamete of a plant such as an alga or fern or gymnosperm

  Synonyms: spermatozoid