antheridial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antheridial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antheridial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antheridial.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • antheridial

    relating to or characterized by an antheridium

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).