antelocation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antelocation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antelocation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antelocation.

Từ điển Anh Việt

  • antelocation

    * danh từ

    sự chuyển vị trí lên trước