ante-post nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ante-post nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ante-post giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ante-post.

Từ điển Anh Việt

  • ante-post

    /'ænti'poust/

    * tính từ

    đánh cá trước (trước khi số người chạy hoặc ngựa thi được niêm yết)