antalgic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antalgic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antalgic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antalgic.

Từ điển Anh Việt

  • antalgic

    /æn'tældʤik/

    * tính từ

    (y học) chống đau