ant-bear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ant-bear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ant-bear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ant-bear.

Từ điển Anh Việt

  • ant-bear

    /'ænt'beə/

    * danh từ

    thú ăn kiến lớn