anselm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anselm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anselm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anselm.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anselm

    an Italian who was a Benedictine monk; was archbishop of Canterbury from 1093 to 1109; one of the founders of scholasticism; best known for his proof of the existence of God

    Synonyms: Saint Anselm, St. Anselm

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).