ansaid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ansaid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ansaid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ansaid.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ansaid

    Similar:

    flurbiprofen: a nonsteroidal anti-inflammatory drug (trade name Ansaid) that is administered only orally

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).