anphabetic(al) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anphabetic(al) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anphabetic(al) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anphabetic(al).

Từ điển Anh Việt

  • anphabetic(al)

    (thuộc) chữ cái