anourous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anourous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anourous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anourous.

Từ điển Anh Việt

  • anourous

    /ə'nuərəs/ (anurous) /ə'nju:rəs/

    * tính từ

    (động vật học) không có đuôi