anoetic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anoetic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anoetic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anoetic.

Từ điển Anh Việt

  • anoetic

    /,ænou'etik/

    * tính từ

    (tâm lý học) tỉnh nhưng không suy nghĩ được