anodynia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anodynia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anodynia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anodynia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anodynia

    * kỹ thuật

    y học:

    không đau