anodized dielectric film nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anodized dielectric film nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anodized dielectric film giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anodized dielectric film.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anodized dielectric film

    * kỹ thuật

    điện:

    màng điện môi anot hóa