annoybot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

annoybot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm annoybot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của annoybot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • annoybot

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chương trình quấy rối