annonaceae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

annonaceae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm annonaceae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của annonaceae.

Từ điển Anh Việt

  • annonaceae

    /,ænə'neisii:/ (anonaceae) /,ænə'neisii:/

    * danh từ số nhiều

    (thực vật học) họ na

Từ điển Anh Anh - Wordnet