annectent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

annectent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm annectent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của annectent.

Từ điển Anh Việt

  • annectent

    /ə'nektənt/

    * tính từ

    kết hợp, để liên kết, nối

    annectent link: mắt xích nối