anisopetalous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anisopetalous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anisopetalous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anisopetalous.

Từ điển Anh Việt

  • anisopetalous

    /,ænaisə'petələs/

    * tính từ

    (thực vật học) không đều cánh (hoa)