anisogametic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anisogametic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anisogametic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anisogametic.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anisogametic

    relating to either of a pair of dissimilar (anisogamic) gametes combining in sexual reproduction

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).